Cercador

DRET PÚBLIC

Gestió de serveis públics

Tant les Administracions Públiques com les empreses contractistes per la gestió de serveis públics requereixen sovint assessorament, tant preventiu com reactiu, en les seves relacions.

Les decisions de les Administracions públiques relatives a la implantació de serveis públics o al canvi en la seva forma de gestió, comporta la necessitat de tramitar els expedients corresponents, inclosos els d'afectació o desafectació de béns; també se'ls poden plantejar qüestions relatives a la necessària intervenció en el servei o bé de regulació d'un prestador de servei públic de facto o sense títol habilitant. Així mateix, sovint són necessaris estudis relatius a l'estructura tarifària aplicable a les diferents formes de gestió de serveis públics.

D'altra banda, les empreses prestadores d'aquests serveis poden veure's afectades per les decisions de l'Administració, o instar en ocasions modificacions del contracte per recuperar l'equilibri econòmic de les prestacions. El correcte assessorament en aquests moments ha d'assegurar el compliment adequat de les obligacions contractuals de les parts, i també el respecte dels drets de contractista.

Des del nostre bufet oferim assessorament sobre tots aquests assumptes i qualssevol altres que s'emmarquin en l'àmbit de la prestació d'un servei públic.

Contractació administrativa

L'anàlisi del plec de clàusules administratives des d'un punt de vista legal pot contribuir en la valoració dels riscos que tota empresa contractista de l'Administració contrau, especialment en els contractes d'obres i de gestió de serveis públics. Tant aquesta tasca de caràcter preventiu, com també sol·licituds de revisions de preus, resolucions de contractes, seguiments de procediments de reversió i els recursos administratius i contenciosos administratius derivats d'aquestes i altres qüestions que es puguin plantejar en l'àmbit de la contractació administrativa, són, així mateix, tractades en el nostre bufet.

A les Administracions Públiques, el despatx els ofereix serveis relacionats amb la preparació de procediments contractuals – determinació de les modalitats aplicables, tramitació d'expedients, elaboració de plecs de clàusules administratives particulars i, si s'escau, col·laboració en la redacció de plecs de prescripcions tècniques- com amb l'execució de contractes ja adjudicats – seguiment del compliment de les obligacions per part dels contractistes, restabliment de l'equilibri econòmic de les concessions, assessorament en els procediments de revisió de preus, etc-.

Energia

Menéndez & Asociados Abogados ofereix assessorament a les empreses del sector energètic, tant a les dedicades a la producció i al transport d'energia elèctrica com a la seva distribució. Aquest assessorament es concreta en la intervenció durant la tramitació de les autoritzacions necessàries per a l'exercici d'aquestes activitats davant l'Administració sectorial, ambiental i, si és el cas, local, i també en les relacions que es derivin amb les diferents Administracions en l'exercici d'aquestes activitats.

Així mateix, cal destacar l'assessorament en totes aquelles qüestions relacionades amb el règim retributiu de les instal·lacions d'energies renovables, especialment les derivades de l'aplicació dels diferents canvis normatius haguts al respecte des de l'any 2013. Cal destacar, també, l'assessorament durant l'elaboració dels plans sectorials tant en matèria d'energia pròpiament com també en aquelles matèries que puguin tenir una incidència clara en l'exercici de l'activitat, com pugui ser, per exemple, la planificació hidràulica per les centrals hidroelèctriques.

Responsabilitat patrimonial de l'administració

Ja sigui vetllant pels interessos de particulars, persones físiques o jurídiques, ja sigui vetllant pels interessos de les Administracions Públiques, MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS presta assessorament en l'àmbit de la responsabilitat patrimonial de l'Administració, això és, en aquells expedients administratius en els que l'objecte de debat és el dret del particular a ser indemnitzat per danys i perjudicis soferts, derivats del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

Aquest assessorament s'estén tant a la via administrativa com, si s'escau, a la contenciós-administrativa, quan s'hagi de dirimir aquest tipus de qüestions davant els tribunals de justícia per manca d'un acord previ o d'una resolució administrativa satisfactòria.

Expropiació forçosa

Sovint vinculats en l'àmbit de l'urbanisme, però també en d'altres àmbits d'actuació pública, es donen supòsits d'expropiació forçosa per part de l'Administració. Fer el seguiment d'aquests expedients administratius i assessorar a empreses i particulars, incloent la negociació amb l'Administració per assolir un mutu acord en relació al preu just, forma part també de les tasques desenvolupades des del nostre bufet.

Altres

Essent una firma especialitzada en dret administratiu, els nostres serveis no es limiten als àmbits descrits anteriorment sinó que abasten tots els sectors en els què l'Administració hi té una clara incidència com poden ser la producció i distribució d'energia, activitats extractives, el sector dels equipaments comercials, espectacles, activitats recreatives i els establiments públics, les farmàcies, les subvencions i la resta d'ajudes públiques i el sector del turisme, entre altres.