Cercador

MEDI AMBIENT

Activitats amb incidència ambiental

Des de Menéndez & Asociados Abogados oferim assessorament en la tramitació dels expedients administratius per a l’obtenció de llicències i autoritzacions ambientals, d’acord amb la Llei estatal 16/2002, d’1 de juliol, sobre prevenció i control integrats de la contaminació i les lleis autonòmiques dictades en la matèria; i en tot el que es derivi de l’aplicació d’aquest ordenament jurídic (mesures cautelars i provisionals que afectin l’exercici de l’activitat, recursos administratius, etc).

També prestem assessorament als Ajuntaments en l’elaboració de les seves ordenances en matèria de control integrat i, en general, sobre les diferents qüestions que planteja la normativa d’aplicació (comunitària, estatal i autonòmica), incloent les relacions amb altres administracions.

Així mateix, tractem expedients de declaració d’impacte ambiental de les obres públiques i d’avaluació estratègica de plans i programes.

Aigües

Un dels sectors en els que el bufet ha intervingut en un major nombre de casos és, precisament, el del dret d’aigües.

Des d’aquesta branca del dret assessorem en tots els assumptes relacionats amb l’anomenat cicle integral de l’aigua, d’especial importància per al desenvolupament d’activitats tant de caràcter públic com privat.

Aquest és el cas, per exemple, de les concessions d’aigües per diferents usos (industrial i producció d’energia elèctrica, abastament a població, dessalació i reutilització d’aigües, declaració d’aigües minerals i autorització del seu aprofitament), i dels expedients tramitats per a la imposició de cabals ecològics o l’obligació d’instal·lar escales de peixos i mòduls limitadors de cabal.

També prestem assessorament en matèria d’abocaments d’aigües residuals, tant en l’àmbit industrial com en la gestió pública del sanejament d’aigües urbanes, així com en tots aquells expedients relacionats amb la normativa de protecció del domini públic hidràulic (autoritzacions d’obres en zona de policia, zones inundables, planejament urbanístic).

En tots els casos, el bufet exerceix la defensa del client davant eventuals expedients sancionadors o procediments penals per delicte ecològic, i també assessora en matèria de tributació vinculada als usos de l’aigua.

Residus i sòls contaminats

La correcta gestió dels residus és una activitat complexa que requereix una especial atenció per part de les empreses. La nostra firma ofereix assessorament preventiu respecte les obligacions que recauen sobre les empreses productores, i també sobre les que corresponen a gestors i transportistes de residus.

Aquest assessorament s’estén també a expedients administratius ja iniciats, ja siguin sancionadors, de responsabilitat per danys, d’aprovació de subproductes o d’aprovació de plans empresarials de prevenció, convenis i autoritzacions relacionats amb la normativa d’envasos i de residus d’envasos, entre altres.

Adquireix una especial rellevància el Real Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la declaració de sòls contaminats, i l’obligació que d’ell es deriva de presentar informes preliminars de situació. En moltes ocasions, la presentació d’aquests informes comporta, la tramitació d’expedients administratius per a l’avaluació detallada de la qualitat del sòl (habitualment industrial), per a la declaració del sòl contaminat i per a l’establiment d’obligacions de manteniment.

El bufet ofereix també assessorament en la tramitació d’aquests expedients i respecte les relacions entre la qualitat del sòl i la seva classificació i usos urbanístics.

Contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

En la mesura en què el dret ambiental també ordena la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, en el bufet prestem assessorament sobre el compliment dels límits d’emissió i immissió de contaminants a l’atmosfera, la catalogació dels focus de contaminació i el compliment de les obligacions periòdiques. El mercat comunitari de drets d’emissió i, en particular, els problemes derivats de l’assignació pública de drets a contaminar és una altra matèria en la que assessorem.

Així mateix, tractem l’adequació de les activitats a la normativa reguladora de la contaminació acústica i lumínica i proposem la redacció d’ordenances en matèria de sorolls.

En darrer terme, els expedients sancionadors derivats de l'aplicació d'aquesta normativa i la defensa lletrada davant d’imputacions de delictes ecològics també són vessants treballades des del despatx.

Activitats extractives

Assesorament en els expedients de modififació de les autoritzacions mineres sotmeses a evaluació de l'impacte ambiental, expedients de caducitat de l'autorització minera, expedients sancionadors, entre altres.

Altres

MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS també ofereix assessorament en matèria de responsabilitat ambiental, regulada, principalment, a la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat medioambiental. Així mateix, també aconsella en matèria d’espais naturals, espècies de fauna i flora protegides i la seva relació amb l’exercici d’activitats empresarials.

Té un especial interès, per les seves peculiaritats i l’important impacte que té en la presa de decisions, l’assessorament en matèria de relacions entre les diferents Administracions amb competències en matèria de protecció del medi ambient i de planificació ambiental, així com la coordinació que aquesta planificació sectorial ha de tenir amb els plans urbanístics i d’ordenació del territori.