Cercador

URBANISME

Dins el dret administratiu una de les regulacions més destacades és aquella que està vinculada amb la planificació, amb la gestió del sòl i amb la intervenció en l’edificació i ús del sòl i la protecció de la legalitat urbanística. MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS compta amb professionals especialitzats en l’assessorament jurídic en aquest àmbit.

Actualment l’aproximació a qualsevol qüestió relacionada amb l’ús del sòl requereix tenir en compte no tan sols la normativa i planejament urbanístic d’aplicació sinó també la resta de legislació i planificació sectorial que incideix en el territori, com pot ser la relacionada amb les aigües, espais naturals, costes, residus, equipaments comercials, etc. És amb aquest enfocament amb el que ens aproximem a cada un dels assumptes urbanístics en què treballem.

D’altra banda, també oferim una anàlisi de l’ordenació urbanística d’aplicació en relació a terrenys en els que es pretén implantar alguna activitat o ús. Aquesta anàlisi permet evitar que autoritzacions i llicències ambientals o sectorials esdevinguin nul·les o ineficaces atesa la incompatibilitat urbanística entre el terreny i l’activitat pretesa.

Planejament

En l’àmbit del planejament, el despatx ofereix tant a les Administracions com als particulars el servei de redacció dels plans urbanístics que siguin necessaris per a poder desenvolupar qualsevol tipus d’actuació urbanística.

Així mateix, el nostre bufet assessora a particulars i a Administracions en la tramitació dels diferents instruments de planejament urbanístic, inclosa la formulació d’al·legacions als mateixos en els períodes d’informació pública i, si s’escau, presta assessorament en la preparació dels recursos administratius que es considerin oportuns i en la defensa lletrada davant un eventual recurs judicial en la via contenciosa administrativa.

Gestió urbanística

Una vegada aprovat el planejament necessari per a la transformació del sòl, s’entra en la fase d’efectiva transformació del mateix mitjançant l’execució de les obres d’urbanització, les cessions corresponents a l’Administració i les operacions jurídiques complementàries necessàries. Aquesta gestió requereix d’uns determinats projectes i es pot dur a terme mitjançant la reparcel·lació o l’expropiació. En el primer supòsit, el protagonisme dels particulars afectats varia depenent de la forma de gestió que s’utilitzi, compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació, cooperació amb concessió de la gestió urbanística integrada; en el segon, convindrà vetllar perquè les compensacions econòmiques fixades per l’Administració s’ajustin al valor real del terreny o dels béns afectats.

L’assessorament en els diferents processos en què es poden veure immersos els propietaris del sòl i béns afectats també forma part del ventall de serveis prestats pel nostre despatx.

Paral·lelament, el nostre bufet també atén a les necessitats d’assessorament que puguin presentar les Administracions que dirigeixen o vetllen aquests processos de gestió urbanística.

Intervenció en l'edificació i ús del sòl i protecció de la legalitat urbanística

La necessària obtenció de llicències urbanístiques per la realització d’actes de transformació o utilització del sòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres fa que sovint als particulars se’ls presenti la necessitat d’un assessorament especialitzat als efectes que es faci un seguiment oportú de la tramitació i, en el seu cas, d’impugnació de les llicències atorgades.

Per altra banda, l’actuació de l’Administració tendent al control de la legalitat pot comportar la tramitació d’expedients sancionadors, que acabin amb la imposició de sancions administratives, inclosa l’obligació d’enderroc.