COMPLIANCE AMBIENTAL I DELICTE ECOLÒGIC

A Menéndez & Asociados Abogados realitzem una anàlisi exhaustiva dels possibles riscos mediambientals derivats de les activitats empresarials (Risk Assessment).

Confeccionem protocols d’actuació per a la prevenció de riscos penals mediambientals (Compliance Programs) individualitzats i adequats per a cada empresa per prevenir la responsabilitat penal corporativa per delictes ambientals.

En l’àmbit del Dret Penal, defensem a persones físiques i persones jurídiques investigades per qualsevol delicte contra els recursos naturals i el medi ambient.

Amb la dedicació i el coneixement profund de la legislació sectorial aportem un valor afegit, i treballem amb l’objectiu d’arxivar les diligències d’investigació.

A més, col·laborem amb els millors professionals tècnics en la matèria i amb penalistes de prestigi si el cas ho requereix.

També assessorem en l’anàlisi de riscos ambientals als efectes de la constitució de la garantia financera obligatoria pels operadors d’activitats que tinguin assignats els nivells de prioritat 1 i 2.