Energía

Menéndez & Asociados Abogados ofereix assessorament a les empreses del sector energètic, tant en les dedicades a la producció i el transport d’energia elèctrica com a la seva distribució. Aquest assessorament es concreta en la intervenció durant la tramitació de les autoritzacions necessàries per a l’exercici d’aquestes activitats davant l’Administració sectorial, ambiental i, en el seu cas, local, i també en les relacions que es deriven amb les diferents Administracions en l’exercici d’aquestes activitats. Així mateix, cap destacar l’assessorament en totes aquelles qüestions relacionades amb el règim retributiu de les instal·lacions d’energies renovables, especialment les derivades de l’aplicació dels diferents canvis normatius produïts des de l’any 2013. Cap destacar també l’assessorament durant l’elaboració dels plans sectorials tant en matèria d’energia com també en aquelles matèries que puguin tenir una incidència clara en l’exercici de l’activitat, com pugui ser, per exemple, la planificació hidràulica i les sequeres en les centrals hidroelèctriques.

– Assessorament per a la implantació o ampliació de centrals hidroelèctriques i plantes de cogeneració.
– Assessorament en expedients per a l’obtenció de permisos d’activitat o ambientals i obres de subestacions elèctriques i centres de transformació, així com en els de cessament o precinte de les mencionades activitats per falta de llicència.
– Assessorament en procediments d’avaluació d’impacte ambiental de projectes públics i privats relacionats amb la producció i distribució d’energia.
– Avaluació ambiental estratègica de plans i programes; Avaluació Xarxa Natura 2000.
– Informes jurídics (due diligence) sobre tinença de permisos i compliment de requisits ambientals de centrals hidroelèctriques i centrals tèrmiques en funcionament. Anàlisi dels títols concessionals.
– Tramitació d’expedients d’atorgament o modificació de característiques de concessions per a ús industrial de producció d’energia elèctrica (tant hidroelèctriques com refrigeració de centrals tèrmiques i nuclears) davant l’Administració hidràulica.
– Assessorament en expedients iniciats per l’Administració hidràulica: sancionadors per incompliment de les condicions del títol concessional, expedients de caducitat del títol concessional, requeriments exigint el compliment d’obligacions.
– Assessorament durant la tramitació dels plans hidrològics de conca.
– Negociació/Concertació amb l’Administració per a la implantació de cabals ecològics, i altres mesures previstes en la normativa de protecció de la pesca fluvial (escales i passos de peixos, reixes…).
– Cànons de regulació, de control d’abocaments o autonòmics (com el cànon de l’aigua).
– En general, autoritzacions ambientals, llicències ambientals i autoritzacions d’abocament a llera pública o sistema de sanejament de diferents instal·lacions de producció d’energia.
– Assessorament en la retribució d’instal·lacions de producció d’energies renovables arrel de la nova normativa elèctrica: Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables i de la Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s’aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus:
o Tramitació d’expedients de canvi de subgrup retributiu i de modificació de les dades retributives que determinen la instal·lació tipus davant la Direcció General de Política Energètica.
o Expedients de cancel·lació de la inscripció en el registre retributiu específic de centrals hidroelèctriques i plantes fotovoltaiques.
– Defensa jurídica front a liquidacions de l’Impost sobre el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica (7%) i altres cànons (estatals i autonòmics) que graven la producció d’electricitat.