Altres

derecho público

Essent una firma especialitzada en dret administratiu, els nostres serveis no es limiten als àmbits anteriorment descrits sinó que abasten tots els sectors en els quals l’Administració té una clara incidència como poden ser els espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics, les farmàcies, les subvencions i la resta d’ajudes públiques i el sector del turisme, entre d’altres.

• Espectacles i activitats recreatives: expedients d’obtenció de llicències i autoritzacions; règim disciplinari.
• Assessorament en la tramitació dels expedients d’autorització de noves oficines de farmàcia.
• Subvencions i la resta d’ajudes públiques.
• Responsabilitat comptable davant el Tribunal de Comptes de l’Estat.