Contractació administrativa

L’anàlisi del plec de clàusules administratives des d’un punt de vista legal pot contribuir a que l’oferta presentada sigui competitiva i a la valoració dels riscos que tota empresa contractista de l’Administració contrau, especialment en obres i serveis públics. La nostra firma desenvolupa aquesta tasca de caràcter preventiu, té experiència en recursos especials en matèria de contractació i intervé durant la fase d’execució del contracte per assessorar front qualsevol incidència que pugui sorgir. S’inclouen la revisió tarifària, així com resolucions contractuals, seguiments de procediments de revisió, i recursos administratius i contenciós-administratius. També ens ocupem de les consideracions mediambientals de la contractació pública.

A les Administracions Públiques i al sector públic en general, el despatx els ofereix serveis relacionats amb la preparació de procediments contractuals –determinació de les modalitats aplicables, tramitació d’expedients, elaboració de plecs de clàusules administratives particulars i, si procedeix, col·laboració en la redacció dels plecs de prescripcions tècniques- i amb l’execució de contractes ja adjudicats –seguiment del compliment de les obligacions per part dels contractistes, restabliment de l’equilibri econòmic de les concessions, assessorament en els procediments de revisió de preus, etc.-.

El coneixement profund del Dret Comunitari Europeu és un valor afegit en aquesta matèria.

• Assessorament preventiu a les empreses sobre les obligacions derivades dels plecs de clàusules administratives.
• Assessorament a les Administracions Públiques i a la resta del sector públic en l’elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars i, si procedeix, en l’elaboració dels plecs de prescripcions tècniques, així com en les diferents fases de preparació dels contractes i selecció del contractista i adjudicació dels contractes.
• Recursos especials en matèria de contractació.
• Expedients de seguiment del desenvolupament de la relació contractual: modificacions contractuals, revisions de preus, intervenció en la prestació del servei o en la realització de la obra per part de l’Administració o ens del sector públic, expedients de reversió a la finalització del contracte.