Responsabilitat patrimonial de l’administració

Ja sigui vetllant pels interessos de particulars, persones físiques o jurídiques, ja sigui vetllant pels interessos de les Administracions Públiques, MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS presta assessorament en l’àmbit de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, això és, en aquells expedients administratius en els quals l’objecte de debat és el dret del particular a ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts, derivats del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

Aquest assessorament s’estén tant a la via administrativa com, si procedeix, a la contenciós-administrativa, quan s’hagi de dirimir aquest tipus de qüestions davant els tribunals de justícia per falta d’acord previ o de resolució administrativa satisfactòria.

• Expedients de responsabilitat patrimonial de l’Administració, consistents en la reclamació d’indemnització per part dels particulars pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència del funcionament normal i anormal de l’Administració, incloent la negociació amb l’Administració per a l’obtenció de la indemnització més adequada i les eventuals vies de recurs, ja sigui la via administrativa ja sigui la via judicial.