Règim de comerç de drets d’emissió

• Autoritzacions i revisions d’autoritzacions; assignacions gratuïtes; obligacions dels titulars de les instal•lacions; instal•lacions que agrupen diverses activitats; règim sancionador.