Altres

MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS també ofereix a causants, propietaris, posseïdors i asseguradores, assessorament en matèria de responsabilitat ambiental, regulada principalment en la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

Així mateix, també aconsella en matèria d’espais naturals, espècies de fauna i flora protegides i la seva relació amb l’exercici d’activitats empresarials.

Per les seves peculiaritats i el seu important impacte en la presa de decisions, té un especial interès l’assessorament en matèria de relacions entre les diferents Administracions amb competències en matèria de protecció del medi ambient i de planificació ambiental, així com la coordinació que aquesta planificació sectorial ha de tenir amb els plans urbanístics i d’ordenació del territori.

• Auditories mediambientals (due diligence), des d’un punt de vista exclusivament jurídic.
• Obligacions derivades del règim de responsabilitat ambiental (Llei 26/2007, de 23 d’octubre).
• Biodiversitat, règim d’usos i activitats en espais naturals, obligacions derivades de la pertinença a Xarxa Natura 2000, en particular per a Zones Especials de Conservació (ZEC) i les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPAS) i espècies exòtiques.
• Relacions entre Administracions públiques amb competències en matèria de medi ambient.
• Transparència.
• Relacions entre urbanisme, ordenació del territori i medi ambient en la tramitació d’avaluacions ambientals estratègiques. Mobilitat sostenible.
• Expedients d’accés a informació davant de qualsevol Administració pública, inclosa sense dubte, la de la Unió Europea.