Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li oferim la següent informació detallada: 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Entitat: MENÉNDEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS SLP – NIF: B63141717 Direcció postal: Av. Diagonal, 419 4-1 – 08008 Barcelona Telèfon: 935463346 Correu electrònic: info@menendez-abogados.com 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? Les dades que ens faciliten les persones interessades seran tractats, sota la més estricta confidencialitat, amb l’única finalitat de gestionar la prestació dels serveis contractats, i d’oferir-li informació d’actualitat que considerem sigui del seu interès en l’àmbit de la nostra activitat. El tractament inclou la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis, i les dades de les persones de contacte. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades. 3. Durant quant de temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? L’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: • Execució d’un contracte: realitzar la gestió administrativa, comptable, i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte. • Interès legítim del responsable: gestió d’enviaments de comunicacions electròniques comercials. 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Les dades es comunicaran als següents destinataris: • Agència Tributaria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals. • Entitats financeres, amb la finalitat de gestionar la relació mercantil. No es farà cap cessió excepte per compliment d’una obligació legal. 6. Transferències de dades a tercers països. No estan previstes transferències de dades a tercers països. 7. Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant, o no, dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MENÉNDEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS SLP deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es. 8. Com hem obtingut les seves dades? Les dades personals que tractem a MENÉNDEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS SLP procedeixen del mateix interessat. Les categories de dades que es tracten son: • Dades identificatives. • Direccions postals i electròniques. • Dades econòmiques