Expropiació forçosa

derecho público

Vinculats sovint a l’àmbit de l’urbanisme, però també a altres àmbits d’actuació pública, es donen supòsits d’expropiació forçosa per part de l’Administració. Fer el seguiment d’aquests expedients administratius i assessorar a empreses i particulars, incloent la negociació amb l’Administració per aconseguir un mutu acord en relació al justipreu, forma part també de les tasques desenvolupades des del nostre bufet.

• Assessorament en els expedients d’expropiació forçosa, tant urbanística com no urbanística, incloent la negociació amb l’Administració competent, amb l’objectiu d’aconseguir un mutu acord en relació al justipreu. conseguir un mutuo acuerdo con relación al justiprecio.