Gestió de serveis públics

derecho público

Tant les Administracions Públiques com les empreses contractistes per a la gestió de serveis públics requereixen sovint assessorament, ja sigui preventiu ja sigui reactiu, en les seves relacions.

Les decisions de les Administracions Públiques relatives a la implantació de serveis públics o al canvi en la seva forma de gestió, comporta la necessitat de tramitar els expedients corresponents, inclosos els d’afectació o desafectació de béns; també se’ls pot plantejar qüestions relatives a la necessària intervenció en el servei o bé de regulació d’un prestador de servei públic de facto o sense títol habilitant. Així mateix, en moltes ocasions són necessaris estudis relatius a l’estructura tarifària aplicable a les diferents formes de gestió de serveis públics.

Per altra banda, les empreses prestadores d’aquests serveis poden veure’s afectades per les decisions de l’Administració o instar, en ocasions, modificacions del contracte per recuperar l’equilibri econòmic de les prestacions. L’assessorament en aquests moments ha d’assegurar el compliment correcte de les obligacions contractuals de les parts i també el respecte als drets del contractista.

Des del nostre bufet oferim assessorament sobre tots aquests assumptes i qualsevol altres que s’emmarquin en l’àmbit de la prestació d’un servei públic.

• Expedients relatius a la implantació del servei i al canvi en la forma de gestió, remunicipalització, inclosos els expedients relatius al prestador del servei de facto o sense títol habilitant.
• Assessorament als ens locals en matèria de contractació del servei tant per a la preparació del contracte com en les seves relacions amb els concessionaris del servei públic, expedients de modificació del contracte i d’intervenció del servei públic.
• Assessorament a empreses gestores de serveis públics (privades, públiques i mixtes) en diferents fases: impugnació i defensa de les seves adjudicacions en via judicial; redacció dels contractes de gestió, seguiment de la posterior execució dels mateixos, etc.
• Assessorament jurídic relatiu a preus a pagar pels usuaris dels serveis públics.
• Estudi de l’estructura de tarifes en els contractes de concessió i altres formes de gestió de serveis públics: expedients d’aprovació de tarifes davant l’Ajuntament i la Comissió de Preus, expedients de sol·licitud de revisió de preus per desequilibri econòmic de la concessió.
• Expedient d’afectació i desafectació de béns.