ENERGIA I CLIMA

Canvi climàtic i transició energètica

 

L’Acord de París de 2015, el desenvolupament de les seves regles a Katowice i l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible demostren que hi ha un consens polític sobre la rellevància de la transició ecològica cap a una economia descarbonitzada i resilient als efectes del canvi climàtic. Aquesta transició, que aspira a convertir-se en un vector clau de l’economia, té les seves pròpies regles i principis jurídics, que arranquen fonamentalment del dret ambiental i de l’energia. Per a la seva aplicació i interpretació, la trajectòria de la firma i la seva experiència en la lectura de normativa tècnicament complexa la situen en una posició privilegiada.

Energia

Menéndez & Asociados Abogados ofereix assessorament a les empreses del sector energètic, tant a les dedicades a la producció i el transport d’energia elèctrica com a la seva distribució. Aquest assessorament es concreta en la intervenció durant la tramitació de les autoritzacions necessàries per a l’exercici d’aquestes activitats davant de l’Administració sectorial, ambiental i, si escau, local, i també en les relacions que es derivin amb les diferents Administracions en l’exercici d’aquestes activitats.

Règim de comerç de drets d’emissió

Prestem serveis relatius a l’aplicació a determinades instal·lacions del sector energètic i de la indústria manufacturera del règim europeu del comerç de drets d’emissió; control i lliurament de drets suficients per cobrir totes les seves emissions i defensa jurídica en cas d’aplicació del règim sancionador.

Litoral

Intervenció en procediments de delimitació del domini públic marítim-terrestre; càrregues vinculades a servituds de trànsit, d’accés al mar i de protecció; camins de ronda i passeigs marítims; urbanitzacions marítim-terrestres.