Aigües

Un dels sectors en els quals el bufet ha intervingut en un major nombre d’assumptes és, precisament, el dret d’aigües.

Des d’aquesta branca del dret, assessorem en tots els assumptes relacionats amb el cicle integral de l’aigua, d’especial importància per al desenvolupament d’activitats tant de caràcter públic com privat.

En primer lloc, en matèria de planificació hidrològica, assessorant tant Administracions com particulars en les diferents fases del procediment per a l’aprovació i revisió dels plans hidrològics de conca i planificació derivada, inclosa també la fase de concertació entre Administració i usuaris de l’aigua i el seguiment de la planificació hidrològica.

En segon lloc, assessorament en la tramitació de les concessions d’aigües per a diferents usos (industrial i de producció d’energia elèctrica, abastament a població, reg agrícola i de camps de golf, dessalació i reutilització d’aigües minerals i autorització del seu aprofitament), i dels expedients tramitats per a la imposició de cabals ecològics o la obligació d’instal·lar escales de peixos i mòduls limitadors de cabal. Per últim, en un context de canvi climàtic, vetllem perquè l’afecció de la sequera als drets d’ús sigui la menor possible.

També prestem assessorament en matèria d’abocaments d’aigües residuals, tant en l’àmbit industrial com en la gestió pública del sanejament d’aigües urbanes, així com en tots aquells expedients relacionats amb la normativa de protecció del domini públic hidràulic (autoritzacions d’obres en zona de policia, zones inundables, planejament urbanístic).

En tots els casos, el bufet exerceix la defensa del client davant d’eventuals expedients sancionadors o procediments penals per delicte ecològic, i també en matèria de tributació vinculada als usos de l’aigua.

• Assessorament en matèria de planificació hidrològica, tant en l’elaboració dels plans hidrològics de demarcació com en els plans derivats.
• Seguiment de la planificació hidrològica.
• Expedients per a l’obtenció de concessions d’aigües superficials, subterrànies i procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals, per a diferents usos (especialment industrial i per a la producció d’energia elèctrica).
• Expedients de modificació i revisió de característiques concessionals.
• Dessalació i reutilització.
• Expedients per a la declaració i explotació d’aigües minerals.
• Expedients per a l’obtenció d’autoritzacions d’abocament d’aigües residuals i constitució d’empreses d’abocament.
• Assistència jurídica en expedients de atermenament del domini públic hidràulic.
• Redacció de les ordenances de subministrament d’aigua potable i de sanejament d’aigües residuals.
• Expedients en matèria de cabals ecològics, escales de peixos i mòduls limitadors de cabals.
• Expedients sancionadors de qualsevol índole, per exemple, per incompliment de títols concessionals o de les autoritzacions (superació del cabal màxim concessional, del cabal ecològic, en matèria d’abocaments d’aigües residuals, etc.).
• Obligacions de restitució del medi i indemnitzacions per danys i perjudicis causats al domini públic hidràulic.
• Assessorament a comunitats d’usuaris d’aigües públiques i comunitats de regants.
• Tributs: cànon de l’aigua, tarifa d’utilització de l’aigua, cànon de regulació i anteriorment, cànon d’infraestructura hidràulica, cànon hidroelèctric de conques estatals i cànon de sanejament.
• Assessorament en l’elaboració, desenvolupament i execució de plans i programes d’obres hidràuliques.
• Expedients d’autorització i legalització d’obres en zona de policia del domini públic hidràulic.
• Indemnitzacions per danys en zones inundables.
• Assessorament a entitats privades i públiques subministradores d’aigua (en alta i en baixa).
• Defensa lletrada en procediments penals en matèria de delictes ecològics per abocaments d’aigües residuals.