Contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

En la mesura en que el dret ambiental també ordena la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, en el bufet prestem assessorament sobre el compliment dels límits d’emissió i immissió de contaminants a l’atmosfera, la catalogació de focus contaminants i el compliment de les obligacions periòdiques. També som especialistes en el comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Així mateix, tractem l’adequació de les activitats a la normativa reguladora de la contaminació acústica, lumínica, per olors i en general assessorem a Administracions locals i a particulars i empreses en matèria de sorolls.

En últim terme, els expedients sancionadors derivats de l’aplicació d’aquesta normativa i la defensa lletrada davant d’imputacions de delictes ecològics també són vessants que es treballen des del despatx.

• Assessorament sobre la catalogació dels focus de contaminació atmosfèrica i sobre l’adequació a la seva normativa reguladora (en especial, aplicació de les millors tecnologies disponibles en la fixació per l’Administració dels límits d’emissió i immissió); compliment de les revisions periòdiques.
• Assessorament sobre l’adequació a la normativa reguladora de la contaminació acústica i lumínica.
• Assessorament en l’elaboració d’ordenances municipals i dels mapes de capacitat acústica.
• Assessorament en l’establiment de límits a l’emissió d’olors.
• Assessorament en expedients d’autorització d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, assignació, tinença, entrega i registre de drets d’emissió i verificació i control d’emissions.
• Assessorament sobre els requisits, autoritzacions i tràmits establerts per a la producció, importació, exportació i ús de substàncies que esgoten la capa d’ozó.