Planejament territorial i urbanisme

Dins del dret administratiu, una de les regulacions més destacades és aquella que està vinculada amb la planificació, amb la gestió del sòl i amb la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i la protecció de la legalitat urbanística. MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS compta amb professionals especialitzats en l’assessorament jurídic en aquest àmbit i especialment en allò relatiu a la imbricació entre la normativa urbanística amb la mediambiental.

Actualment l’aproximació a qualsevol qüestió relacionada amb l’ús del sòl requereix tenir en compte no sols la normativa i planejament urbanístic d’aplicació, que contempli també la tramitació de l’avaluació ambiental estratègica del document planificador en tràmit, sinó també la resta de la legislació i planificació que incideix en el territori, com pot ser la relacionada amb les aigües, zones inundables, espais naturals, costes, residus, etc. Amb aquest enfocament ens aproximem a cadascun dels assumptes urbanístics en que treballem.

Per altra banda, també oferim una anàlisi de l’ordenació urbanística d’aplicació en relació amb els terrenys en els quals es pretén implantar alguna activitat o ús. Aquesta anàlisi permet evitar que autoritzacions i llicències ambientals o sectorials siguin declarades nul·les o ineficaces donada la incompatibilitat urbanística entre el terreny i l’activitat pretesa.

En l’àmbit del planejament, el despatx ofereix tant a les Administracions com als particulars el servei de redacció dels plans urbanístics que siguin necessaris per poder desenvolupar qualsevol tipus d’actuació urbanística.

Així mateix, el nostre bufet assessora a particulars i Administracions en la tramitació de distints instruments de planejament urbanístic, inclosa la tramitació de l’avaluació ambiental, la formulació d’al·legacions als mateixos en els períodes de informació pública i, si procedeix, presta assessorament en la preparació dels recursos administratius que es consideren oportuns i en la defensa lletrada davant un eventual recurs judicial en la via contenciós-administrativa.

Durant la fase d’efectiva transformació del sòl per mitjà de l’execució de les obres d’urbanització, assessorem en quant a les cessions corresponents a l’Administració i les operacions jurídiques complementàries necessàries. Aquesta gestió requereix d’uns determinats projectes i es poden dur a terme per mitjà de la reparcel·lació o l’expropiació. En el primer supòsit, el protagonisme dels particulars afectats varia depenent de la forma de gestió a la qual es recorri, compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació, cooperació amb concessió de la gestió urbanística integrada; en el segon, s’haurà de vetllar que les compensacions econòmiques fixades per l’Administració s’ajustin al valor real del terreny o dels béns afectats.

També forma part del ventall de serveis prestats pel nostre despatx l’assessorament en els distints processos en que es poden trobar immersos els propietaris del sòl i béns afectats.

Paral·lelament, en el nostre bufet també s’atén a les necessitats d’assessorament que puguin presentar les Administracions que dirigeixen i vetllen aquests processos de gestió urbanística.

La complexitat del control administratiu per a la realització d’actes de transformació o utilització del sòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres implica que als particulars, sovint se’ls presenti la necessitat d’un assessorament especialitzat. Assessorament que, finalment, també és necessari en relació amb l’actuació de l’Administració tendent a la legalització de situacions urbanístiques irregulars, control de la legalitat, i expedients sancionadors i/o d’enderrocament.

• Assessorament jurídic en la redacció i tramitació dels instruments de planejament, inclosa l’avaluació ambiental estratègica o Avaluació Xarxa Natura, en el seu cas.
• Incidència de la normativa i planificació sectorial sobre la ordenació territorial i urbanística.
• Assessorament en la redacció de convenis urbanístics de planejament.
• Assessoria jurídica urbanística en l’adquisició de terrenys, i emissió d’informes sobre classificació i qualificació de terrenys, usos, tipologies i intensitats edificadores, sectorització, àrees de repartiment, règim de cessions i aprofitaments, afeccions, vinculacions i deures legals o assumits pels titulars dels terrenys.
• Assessorament jurídic en la redacció de projectes de reparcel·lació i urbanisme.
• Participació i assessorament en l’actuació de les entitats urbanístiques col·laboradores (Juntes de compensació, associacions administratives de cooperació, etc.).
• Assessorament en la redacció de convenis de gestió urbanística.
• Assessorament en els expedients per a l’obtenció de llicències en sòl urbà, autoritzacions d’usos i obres en sòl no urbanitzable, així com llicències provisionals.
• Usos en zones inundables.
• Assessorament en expedients sancionadors i de restauració de la legalitat.