Litoral

• Intervenció en procediments de delimitació del domini públic marítim-terrestre; càrregues vinculades a servituds de trànsit, d’accés al mar i de protecció; camins de ronda i passeigs marítims; urbanitzacions marítim-terrestres.
• Pròrroga de les concessions de tota mena d’usos, incloses les que emparen ocupacions per a instal•lacions i indústries subjectes a règim d’intervenció ambiental, incloent-hi, si escau, emissaris submarins.
• Assessorament per a l’obtenció de l’informe de comptabilitat del Ministeri de Transició Ecològica amb les estratègies marines per a tota classe d’actuacions i abocaments.
• Concessions extraordinàries per inexistència d’alternatives d’ubicació.
• Usos en ports. Concessions de domini públic portuari. Pròrrogues i renovació de concessions de ports esportius.
• Assessorament en procediments d’elaboració de plans urbanístics en municipis costaners i plans d’ordenació del litoral aprovats de conformitat amb la legislació autonòmica.
• L’anàlisi integral de la problemàtica vinculada a l’avanç del nivell del mar sobre propietats privades.
• Promoció d’obres de defensa de la legislació de costes i de solucions basades en serveis prestats pels ecosistemes costaners.