Activitats amb incidència ambiental

Actividades con Incidencia Ambiental

Des de Menéndez & Asociados Abogados oferim assessorament en la tramitació dels expedients administratius per a l’obtenció d’autoritzacions ambientals, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i les lleis autonòmiques dictades en la matèria, incloent el control municipal d’activitats, i en tot allò que es derivi de l’aplicació d’aquest ordenament jurídic (règim d’inspecció ambiental i sancionador, mesures cautelars i provisionals que afectin l’exercici de l’activitat, recursos administratius, etc.). S’inclouen, lògicament, les planificacions territorials i/o urbanístiques i les declaracions estratègiques.

També prestem assessorament als Ajuntaments en l’elaboració de les seves ordenances en matèria de control integrat i, en general, sobre les diferents qüestions que planteja la normativa d’aplicació (comunitària, estatal i autonòmica), incloent les relaciones amb altres administracions.

Així mateix, assessorem en expedients de declaració d’impacte ambiental de projectes d’infraestructures i en expedients d’autoritzacions substantives amb avaluació d’impacte ambiental.

• Assessorament preventiu continuat a les activitats amb incidència ambiental.
• Expedients d’obtenció o adaptació d’autoritzacions de funcionament d’activitats amb incidència ambiental al règim jurídic d’intervenció i control integrats de la contaminació.
• Assessorament jurídic en la redacció i tramitació dels instruments de planejament, inclosa l’avaluació ambiental estratègia, en el seu cas.
• Incidència de la normativa i planificació sectorial sobre la ordenació territorial i urbanística.
• Assessorament en la redacció de convenis de planejament.
• Expedients de declaració d’impacte ambiental de projectes d’infraestructures.
• Assessorament en l’elaboració de l’ordenança municipal en matèria d’intervenció integral i, en general, assessorament a les entitats locals sobre l’aplicació d’aquesta normativa.
• Defensa front a resolucions administratives d’adopció de mesures cautelars i provisionals que afectin a l’exercici d’activitats.
• Expedients d’aprovacions de projectes d’infraestructures i d’autoritzacions substantives que han de tramitar, en paral·lel, una declaració d’impacte ambiental.
• Sancions ambientals.