Residus i sòls contaminats

La correcta gestió dels residus és una activitat complexa que requereix una especial atenció per part de les empreses. La nostra firma ofereix assessorament preventiu respecte a les obligacions que contenen tant la normativa estatal, com autonòmica i local, que recauen sobre les empreses productores i també sobre les que corresponen a gestors i transportistes de residus.

Aquest assessorament s’estén a diferents tipus d’expedients administratius ja siguin sancionadors, de responsabilitat per danys, d’aprovació de subproductes, de trasllat, o d’aprovació de plans empresarials de prevenció, convenis i autoritzacions relacionats amb la normativa d’envasos i de residus de envasos, entre d’altres.

El seguiment de l’elaboració de la planificació dels residus és també un dels assessoraments oferts pel despatx i permet, especialment als titulars de grans instal·lacions gestores, conèixer quina afectació suposa la citada planificació en la seva activitat.

L’assessorament es fa extensiu també als assumptes relacionats amb l’estat dels sòls afectats per activitats potencialment contaminants. En aquest àmbit, acompanyem a les empreses per al compliment de les obligacions d’informació (requeriments, informes en el marc de la tramitació de permisos ambientals, etc.) i per a les de manteniment i restauració.

• Assessorament preventiu continuat a productors, gestors, inclosos agents i negociants, i transportistes amb relació al compliment de les seves obligacions (tant formals com materials).
• Tramitació d’autoritzacions i comunicacions de productors, gestors i transportistes de residus.
• Tramitació de permisos ambientals (comunicacions, llicències, autoritzacions) de les instal·lacions (plantes de transferència, plantes de valorització, instal·lacions d’eliminació com dipòsits controlats o plantes d’incineració) tant per residus perillosos com no perillosos, inclòs l’assessorament en els aspectes urbanístics relacionats amb l’exercici de l’activitat.
• Assessorament en la fase d’elaboració de la planificació en matèria de residus.
• Assessorament a les Administracions públiques per a l’elaboració de disposicions normatives.
• Elaboració d’estudis i informes sobre la gestió dels diferents tipus de residus, atenent tant al seu origen (municipals, industrials, de la construcció, ramaders, etc.). com a la seva naturalesa: residus d’aparells elèctrics i Electrònics (RAEES), fangs, olis, envasos, cendres procedents de la incineració, vehicles fora d’ús, etc.
• Assessorament en l’aplicació de la normativa d’envasos i residus d’envasos: obligacions que genera als agents econòmics, planificació, convenis, sistemes de gestió (SIG, SDDR, etc.), autoritzacions i plans empresarials de prevenció.
• Assessorament en la gestió de subproductes.
• Expedients sobre trasllat de residus.
• Expedients sancionadors i de responsabilitat per danys.
• Assessorament en el compliment d’obligacions informatives en matèria de sòls afectats per activitats potencialment contaminants (p.ex., donar resposta a requeriments, elaboració d’informes de base en el marc de la tramitació de les autoritzacions ambientals integrades, elaboració d’estudis detallats del sòl i, en el seu cas, d’anàlisi de risc) i també en el compliment de programes de manteniment i restauració.
• Assessorament en la determinació de la distribució de responsabilitats entre causants, propietaris i posseïdors en sòls afectats per activitats potencialment contaminants, incloent contaminacions històriques i en l’afectació urbanística de la classificació del sòl com contaminat.