Dret Públic

Gestió de serveis públics

Tant les Administracions Públiques com les empreses contractistes per a la gestió de serveis públics requereixen sovint assessorament, ja sigui preventiu ja sigui reactiu, en les seves relacions.

Contractació administrativa

L’anàlisi del plec de clàusules administratives des d’un punt de vista legal pot contribuir a que l’oferta presentada sigui competitiva i a la valoració dels riscos que tota empresa contractista de l’Administració contrau, especialment en obres i serveis públics.

Planejament territorial i urbanisme

Dins del dret administratiu, una de les regulacions més destacades és aquella que està vinculada amb la planificació, amb la gestió del sòl i amb la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i la protecció de la legalitat urbanística. MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS compta amb professionals especialitzats en l’assessorament jurídic en aquest àmbit i especialment en allò relatiu a la imbricació entre la normativa urbanística amb la mediambiental.

Equipaments comercials

El sector comercial és un altre dels sectors en els quals el bufet també compta amb experiència professional.

Responsabilitat patrimonial de l’administració

Ja sigui vetllant pels interessos de particulars, persones físiques o jurídiques, ja sigui vetllant pels interessos de les Administracions Públiques, MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS presta assessorament en l’àmbit de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, això és, en aquells expedients administratius en els quals l’objecte de debat és el dret del particular a ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts, derivats del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

Expropiació forçosa

Vinculats sovint a l’àmbit de l’urbanisme, però també a altres àmbits d’actuació pública, es donen supòsits d’expropiació forçosa per part de l’Administració. Fer el seguiment d’aquests expedients administratius i assessorar a empreses i particulars, incloent la negociació amb l’Administració per aconseguir un mutu acord en relació al justipreu, forma part també de les tasques desenvolupades des del nostre bufet.

Altres

Essent una firma especialitzada en dret administratiu, els nostres serveis no es limiten als àmbits anteriorment descrits sinó que abasten tots els sectors en els quals l’Administració té una clara incidència como poden ser els espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics, les farmàcies, les subvencions i la resta d’ajudes públiques i el sector del turisme, entre d’altres.

Contingut relacionat

El nou Pla Director Urbanístic Metropolità de Barcelona i les seves implicacions directes sobre el règim del sòl urbanitzable i no urbanitzable

El pròxim 30 d’octubre de 2023 finalitza el període d’informació pública del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), que va ser inicialment aprovat el 21 de març, i que comprèn els municipis de Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona,…

Menéndez & Asociados Advocats fitxa com ‘Of Counsel’ a Emili Dragone, procedent de l’Administració ambiental 

Menéndez & Asociados Abogados, despatx líder en Dret Ambiental, anuncia el fitxatge d’Emili Dragone Vives com Of Counsel. Amb 43 anys d’experiència en matèria de gestió ambiental i intervenció administrativa d’activitats, Dragone ha exercit un paper clau en l’Administració de la Generalitat de Catalunya, on ha exercit des…

L’obligació de reduir el consum d’aigua ja és aquí: entrada en la fase d´alerta per sequera hidrològica.

Ja és obligatori reduir el consum d’aigua Al febrer de 2020 vam publicar un article informant que la Generalitat havia aprovat el Pla especial d’actuació en situació de sequera (PES), amb el que anticipava les mesures que caldria adoptar en…