DRET PÚBLIC

derecho público
Gestió de serveis públics

Tant les Administracions Públiques com les empreses contractistes per a la gestió de serveis públics requereixen sovint assessorament, ja sigui preventiu ja sigui reactiu, en les seves relacions.

Contractació administrativa

L’anàlisi del plec de clàusules administratives des d’un punt de vista legal pot contribuir a que l’oferta presentada sigui competitiva i a la valoració dels riscos que tota empresa contractista de l’Administració contrau, especialment en obres i serveis públics.

Planejament territorial i urbanisme

Dins del dret administratiu, una de les regulacions més destacades és aquella que està vinculada amb la planificació, amb la gestió del sòl i amb la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i la protecció de la legalitat urbanística. MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS compta amb professionals especialitzats en l’assessorament jurídic en aquest àmbit i especialment en allò relatiu a la imbricació entre la normativa urbanística amb la mediambiental.

Equipaments comercials

El sector comercial és un altre dels sectors en els quals el bufet també compta amb experiència professional.

Responsabilitat patrimonial de l’administració

Ja sigui vetllant pels interessos de particulars, persones físiques o jurídiques, ja sigui vetllant pels interessos de les Administracions Públiques, MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS presta assessorament en l’àmbit de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, això és, en aquells expedients administratius en els quals l’objecte de debat és el dret del particular a ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts, derivats del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

Expropiació forçosa

Vinculats sovint a l’àmbit de l’urbanisme, però també a altres àmbits d’actuació pública, es donen supòsits d’expropiació forçosa per part de l’Administració. Fer el seguiment d’aquests expedients administratius i assessorar a empreses i particulars, incloent la negociació amb l’Administració per aconseguir un mutu acord en relació al justipreu, forma part també de les tasques desenvolupades des del nostre bufet.

derecho público
derecho público
Altres

Essent una firma especialitzada en dret administratiu, els nostres serveis no es limiten als àmbits anteriorment descrits sinó que abasten tots els sectors en els quals l’Administració té una clara incidència como poden ser els espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics, les farmàcies, les subvencions i la resta d’ajudes públiques i el sector del turisme, entre d’altres.