DRET PÚBLIC

Gestió de serveis públics

Tant les Administracions Públiques com les empreses contractistes per a la gestió de serveis públics requereixen sovint assessorament, ja sigui preventiu ja sigui reactiu, en les seves relacions.

Contractació administrativa

L’anàlisi del plec de clàusules administratives des d’un punt de vista legal pot contribuir a que l’oferta presentada sigui competitiva i a la valoració dels riscos que tota empresa contractista de l’Administració contrau, especialment en obres i serveis públics.

Energia

Menéndez & Asociados Abogados ofereix assessorament a les empreses del sector energètic, tant en les dedicades a la producció i el transport d’energia elèctrica com a la seva distribució. Aquest assessorament es concreta en la intervenció durant la tramitació de les autoritzacions necessàries per a l’exercici d’aquestes activitats davant l’Administració sectorial, ambiental i, en el seu cas, local, i també en les relacions que es deriven amb les diferents Administracions en l’exercici d’aquestes activitats.

Planejament territorial i urbanisme

Dins del dret administratiu, una de les regulacions més destacades és aquella que està vinculada amb la planificació, amb la gestió del sòl i amb la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i la protecció de la legalitat urbanística. MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS compta amb professionals especialitzats en l’assessorament jurídic en aquest àmbit i especialment en allò relatiu a la imbricació entre la normativa urbanística amb la mediambiental.

Equipaments comercials

El sector comercial és un altre dels sectors en els quals el bufet també compta amb experiència professional.

Responsabilitat patrimonial de l’administració

Ja sigui vetllant pels interessos de particulars, persones físiques o jurídiques, ja sigui vetllant pels interessos de les Administracions Públiques, MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS presta assessorament en l’àmbit de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, això és, en aquells expedients administratius en els quals l’objecte de debat és el dret del particular a ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts, derivats del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

Expropiació forçosa

Vinculats sovint a l’àmbit de l’urbanisme, però també a altres àmbits d’actuació pública, es donen supòsits d’expropiació forçosa per part de l’Administració. Fer el seguiment d’aquests expedients administratius i assessorar a empreses i particulars, incloent la negociació amb l’Administració per aconseguir un mutu acord en relació al justipreu, forma part també de les tasques desenvolupades des del nostre bufet.

Altres

Essent una firma especialitzada en dret administratiu, els nostres serveis no es limiten als àmbits anteriorment descrits sinó que abasten tots els sectors en els quals l’Administració té una clara incidència como poden ser els espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics, les farmàcies, les subvencions i la resta d’ajudes públiques i el sector del turisme, entre d’altres.

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento de nuestra página web y personalizar el contenido. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies