Energia

Menéndez & Asociados Abogados ofereix assessorament a les empreses del sector energètic, tant a les dedicades a la producció i el transport d’energia elèctrica com a la seva distribució. Aquest assessorament es concreta en la intervenció durant la tramitació de les autoritzacions necessàries per a l’exercici d’aquestes activitats davant de l’Administració sectorial, ambiental i, si escau, local, i també en les relacions que es derivin amb les diferents Administracions en l’exercici d’aquestes activitats. Així mateix, cal destacar l’assessorament en totes aquelles qüestions relacionades amb el règim retributiu de les instal·lacions d’energies renovables, especialment les derivades de l’aplicació dels diferents canvis normatius haguts al respecte des de l’any 2013. Cal destacar també l’assessorament durant l’elaboració dels plans sectorials tant en matèria d’energia com també en aquelles matèries que poden tenir una incidència clara en l’exercici de l’activitat, com pugui ser, per exemple, la planificació hidràulica i les sequeres a les centrals hidroelèctriques.

• Assessorament per a la implantació o modificació de centrals hidroelèctriques i per a qüestions relatives a plantes de cogeneració.
• Assessorament en relació amb la implantació d’instal·lacions d’energies renovables: parcs eòlics i/o plantes solars fotovoltaiques. Aplicació del Decret-llei 16/2018, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.
• Convenis, contractes i concursos de la transició justa; atribució de drets d’ús d’aigües públiques i nusos d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica.
• Assessorament en relació amb la implantació d’instal·lacions d’autoconsum.
• Assessorament en els procediments per a l’obtenció dels permisos de connexió i accés a les xarxes, així com defensa davant de la denegació i declaració de caducitat dels permisos d’accés i connexió.
• Assessorament en expedients per a l’obtenció de permisos d’activitat o ambientals i obres de subestacions elèctriques i centres de transformació, així com en els de cessament o precinte d’aquestes activitats per falta de llicència.
• Assessorament en procediments d’avaluació d’impacte ambiental de projectes públics i privats relacionats amb la producció i distribució d’energia.
• Avaluació ambiental estratègica de plans i programes; Avaluació Xarxa Natura 2000.
• Informes jurídics (due diligence) sobre tinença de permisos i compliment de requisits ambientals de centrals hidroelèctriques i centrals tèrmiques en funcionament. Anàlisis dels títols concessionals.
• Tramitació d’expedients d’atorgament o modificació de característiques de concessions per a ús industrial de producció d’energia elèctrica (tan hidroelèctriques com refrigeració de centrals tèrmiques i nuclears) davant de l’Administració hidràulica.
• Assessorament en expedients iniciats per l’Administració hidràulica: sancionadors per incompliment de les condicions del títol concessional, expedients de caducitat del títol concessional, requeriments exigint el compliment d’obligacions.
• Assessorament durant la tramitació dels plans hidrològics de conca.
• Negociació / Concertació amb l’Administració per a la implantació de cabals ecològics, o altres mesures previstes en la normativa de protecció de la pesca fluvial (escales i passos de peixos, reixes…).
• Cànons de regulació, de control d’abocaments o autonòmics (com el cànon de l’aigua).
• En general autoritzacions ambientals, llicències ambientals i autoritzacions d’abocament a llera pública o sistema de sanejament de diferents instal·lacions de producció d’energia.
• Assessorament en la retribució d’instal·lacions de producció d’energies renovables arran de la nova normativa elèctrica: Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel que es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovable i de l’Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la que s’aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus:
* Tramitació d’expedients de canvi de subgrup retributiu i de modificació de les dades retributives que determinen la instal·lació tipus davant de la Direcció General de Política Energètica.
* Expedients de cancel·lació de la inscripció en el registre de retribució específic de centrals hidroelèctriques i plantes fotovoltaiques.
• Defensa jurídica davant de cànons (estatals i autonòmics) que graven la producció d’electricitat.