MEDI AMBIENT

Activitats amb incidència ambiental

Des de Menéndez & Asociados Abogados oferim assessorament en la tramitació dels expedients administratius per a l’obtenció d’autoritzacions ambientals, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i les lleis autonòmiques dictades en la matèria, incloent el control municipal d’activitats, i en tot allò que es derivi de l’aplicació d’aquest ordenament jurídic (règim d’inspecció ambiental i sancionador, mesures cautelars i provisionals que afectin l’exercici de l’activitat, recursos administratius, etc.). S’inclouen, lògicament, les planificacions territorials i/o urbanístiques i les declaracions estratègiques.

Aigües

Un dels sectors en els quals el bufet ha intervingut en un major nombre d’assumptes és, precisament, el dret d’aigües.

Des d’aquesta branca del dret, assessorem en tots els assumptes relacionats amb el cicle integral de l’aigua, d’especial importància per al desenvolupament d’activitats tant de caràcter públic com privat.

Residus

La correcta gestió dels residus és una activitat complexa que requereix una especial atenció per part de les empreses. La nostra firma ofereix assessorament preventiu respecte a les obligacions que contenen tant la normativa estatal, com autonòmica i local, que recauen sobre les empreses productores i també sobre les que corresponen a gestors i transportistes de residus.

Contaminació

En la mesura en que el dret ambiental també ordena la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, en el bufet prestem assessorament sobre el compliment dels límits d’emissió i immissió de contaminants a l’atmosfera, la catalogació de focus contaminants i el compliment de les obligacions periòdiques. També som especialistes en el comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

medio ambiente
Activitats extractives

Assessorem en l’obtenció d’autoritzacions d’explotació, permisos d’investigació i autoritzacions i concessions d’explotació, permisos d’investigació i autoritzacions i concessions d’explotació de recursos minerals de tot tipus.

Altres

MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS també ofereix a causants, propietaris, posseïdors i asseguradores, assessorament en matèria de responsabilitat ambiental, regulada principalment en la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.