Emilio Dragone Vives 

Va ingressar en l’Administració de la Generalitat de Catalunya al juny de 1979 on ha exercit, durant 43 anys, funcions en matèria de gestió ambiental, relatives a la intervenció administrativa d’activitats amb incidència ambiental. Ha ocupat durant la seva llarga trajectòria els càrrecs de Secretari de la Comissió Territorial d’indústries i Activitats de Barcelona, Secretari de la Ponència Ambiental, Cap del Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d’Activitats i, més recentment, Subdirector General d’Intervenció i Qualificació Ambiental. Sota aquesta última unitat depenien matèries relacionades amb l’autorització ambiental d’activitats, prèvia declaració d’impacte ambiental, i el seu seguiment a través del sistema d’inspecció, l’avaluació ambiental de la restauració d’activitats extractives, la promoció i concessió dels sistemes de gestió ambiental voluntaris i dels distintius de qualitat ambiental, el seguiment de la implantació de les MTD i l’habilitació de les entitats ambientals de control.

Així mateix ha participat en l’elaboració de normativa relacionada amb la intervenció administrativa ambiental, i durant la seva etapa a l’Administració ambiental ha estat un dels interlocutors principals amb altres organismes públics, consultories, enginyeries i entitats ambientals en relació amb les matèries i procediments de les àrees anteriorment citades.

Idiomes: castellà, català i francès.